تور اروپا

تور ترکیبی اروپا | 4 شب آتن + 2 شب بارسلون ویژه نوروز 97

تور ترکیبی اروپا | 4 شب آتن + 2 شب بارسلون ویژه نوروز 97

تاریخ اعتبار :96/12/10

مدت اقامت :,6 شب و 7 روز

قیمت :,هزینه بلیط + 985 یورو

aegean
تور ترکیبی اروپا | 5 شب آتن + 3 شب مادرید ویژه نوروز 97

تور ترکیبی اروپا | 5 شب آتن + 3 شب مادرید ویژه نوروز 97

تاریخ اعتبار :96/12/10

مدت اقامت :,8 شب و 9 روز

قیمت :,هزینه بلیط + 1465 یورو

تور آتن ویژه نوروز 97

تور آتن ویژه نوروز 97

تاریخ اعتبار :96/12/10

مدت اقامت :,7 شب و 8 روز

قیمت :,739 یورو

Ukraine International Airlines
تور ترکیبی اروپا | 4 شب آتن + 2 شب مادرید ویژه نوروز 97

تور ترکیبی اروپا | 4 شب آتن + 2 شب مادرید ویژه نوروز 97

تاریخ اعتبار :96/12/10

مدت اقامت :,6 شب و 7 روز

قیمت :, هزینه بلیط + 1296 یورو

aegean
تور ترکیبی اروپا | 5 شب آتن + 3 شب پاریس ویژه نوروز 97

تور ترکیبی اروپا | 5 شب آتن + 3 شب پاریس ویژه نوروز 97

تاریخ اعتبار :96/12/10

مدت اقامت :,8 شب و 9 روز

قیمت :, هزینه بلیط + 1585 یورو

aegean
تور ترکیبی اروپا | 4 شب آتن + 2 شب پاریس ویژه نوروز 97

تور ترکیبی اروپا | 4 شب آتن + 2 شب پاریس ویژه نوروز 97

تاریخ اعتبار :96/12/10

مدت اقامت :,6 شب و 7 روز

قیمت :, هزینه بلیط + 1366 یورو

aegean
تور ترکیبی اروپا | 4 شب آتن + 2 شب رم ویژه نوروز 97

تور ترکیبی اروپا | 4 شب آتن + 2 شب رم ویژه نوروز 97

تاریخ اعتبار :96/12/10

مدت اقامت :,6 شب و 7 روز

قیمت :, هزینه بلیط + 1261 یورو

aegean
تور ترکیبی اروپا | 5 شب آتن + 3 شب رم ویژه نوروز 97

تور ترکیبی اروپا | 5 شب آتن + 3 شب رم ویژه نوروز 97

تاریخ اعتبار :96/12/10

مدت اقامت :,8 شب و 9 روز

قیمت :, هزینه بلیط + 1405 یورو

aegean